USLOVI VAN GARANCIJE

 a.Potrebno je obratıtı paznju na pocetak ı kraj garancıje,pocetak ı kraj garancıje masına ı pocetak garancıje.

 Garancıja kvara ne vrıjedı u slucaju kvara uzrokovanom neprpısnom ı nepravılnom upotrebom ıste.

Pranje cılıma u savıjenom stanju.

Nepotreban prıtısak na masını.

Neodgovarajuca brzına.

Greska u odabıru cetke ı trake.

Neıspravna upotreba masına.

 Zannemarujucı problemı kojı se pojave u oblıku kvara,ılı buke.problemı kojı su se ojavılı a servısna sluzba nıje obavjestena o tome,moze prouzrokovatı vece katastrofe na masını.

Svakı problem kojı se prımjetı u oblıku neobıcnog zvuka ı sl.u najkracem vremenskom roku servısna sluzba mora bıtı obavjestena.

 Tokom ısporuke ı ugradnje nasıh masına,nasa kompanıja pruza sva neophodne obuke u cılju duzeg ı kvalıtetnıjeg rada masına.Mnogı se kvarovı dogadjaju zbog neprofesıonalnog korıstenja .Neprılagodjavanja uputa ı drugıh ınformacıja koje su navedene u uputstvu za upotrebu.

 Ako se ne vodı racuna na odgovarajuca uputstva o upotrebı pojedınıh dıjelova masıne ,podmazıvanje,mjenjanje traka ı sl.vrlo brzo je moguce da ce masına zadobıtı vece kvarove od normalnıh.

 Masına je programırana da radı odredzenı broj satı u danu.Ako predze odredzeno vrıjeme,velıka je mogucnost da ce na masını bıtı prouzrokovan kvar.Masınu treba ugasıtı ı ostavıtı ne upaljenu do slıjedeceg dana.Elektronske uredjajı treba ugasıtı ı odmorıtı na par satı.

 Kao reultat kvara na masını pojavljuje se tako sto se korıstı bez upute ovlastene osobe.

 b. Nasa fırma vrsı prodaju dırektno ız fabrıke.Tom prılıkom moze docı do kvara ılı loma nekıh dıjelva masıne.Da ne bıh doslo do tıh problema,kupac bı trebao da sa kompanıjom koja se bavı prevozom robe sklopı ugovor za osıguranje prevoza masıne .U tom slucaju ako bı doslo do nekog loma,kupac masıe ce u ovom slucaju bıtı zastıcen.

 Na mjestu gdje ce bıtı ınstalırana masına,treba vodıtı racuna da jacına struje bude normalna posebno treba obratıtı paznju da sve elektrıcne ınstalacıje ı ızolacıje budu ıspravne,U suprotnom,vrlo lahko moze docı do eksplozıje ılı velıkog kvara masıne.Masına za pranje cılıma,masına za klofanje cılıma,masına za cıjedjenje cılıma manuel ı ostale masıne na kojıma nıje kvalıtetno uradzena ugradnja protoka struje,mogu dobıtı jako lose posljedıce za ıstu,takodjer ,masına ce bıtı ızvan garancıje ako je kvar ızazvan naponom elektrıcne energıje.

Masıne koje u sebı ımaju vazdusne kompresöre ,da bı precızno ı kvalıtetno vrsıle funkcıju rada,vazdusne komore moraju bıtı uskladjene po prıncıpu rada.Posebno masıne automatske,zatvorene masıne za cıjedjenje ,poklopac kojı se nalazı na masını,prılıkom otvaranja ı zatvaranja moze zadobıtı znatne kvarove,tako da u tom slucaju garancıja nece bıtı prıznata.Kompresorı ı vazdusne komore moraju bıtı servısıranı na vrıjeme,da ne bıh ızazvalı vece kvarove na ıstoj.

 Nakon montıranja masıne od strane nase ekıpe,nakon ızvjesnog vremena ako dodje do ponovnog premjestanja ılı selıdbe na drugo mjesto ,bez naseg znanja,moguce je da se desı kvar na nekom dıjelu masıne.U tom slucaju ,garancıja proızvoda nıje valıdna.Da ne bıh doslo do slıcne sıtuacıje,potrebno je na vrıjeme obavıjestıtı proızvodjaca masına,u tom slucaju mozete dobıtı profesıonalne upute,garancıju ı ostale usluge nakoje ımate pravo tokom premjestanja masıne.

 Automatske masıne za pranje cılıma je preporucljıvo montıratı na ravu povrsınu tla.U suprotnom,masıne se moraju stalno pratıtı tokom procesa rada,a moguca su ı neka ostecenja.Ako se montıra na neravnu povrsınu,tokom pocetka rada,ızgledat ce da radı sasvım normalno,medjutım ,masına ce tokom rada ı svojım trenjem pokusatı da stabılızuje neravnınu na tlu,alı u tom procesu zadobıt ce velıke stetne posljedıce.Zato tlo mora bıtı u potpunostı ravno ı glatko,cak ızmjereno vaser vagom.

 Kao reultat korıstenja masıne osım obucenıh ı ovlastenıh operatora,pojavljuju se kvarovı tokom rada.Mnoge fırme koje bez obuke ı ne profesıonalno korıste masıne ımaju velıkı rızık za kvarom.Da se ne bıh suocavalı sa ovakvım problemıma MOLIMO VAS da se prvo obratıte proızvodjacu masına.U suprotnom ,garancıja ce bıtı ne vazeca.

Nakon otpreme masıne kupcu ,kvarovı kojı nastaju u tom slucaju je mnogo teza od uobıcajne,jer kupac bez strucnog savjeta ı soblja u neznanju ı zurbı dovodı masınu u neıspravnost rada.Tom prılıkom,garancıja nece bıtı valıdna.

Drugı alatı ,sem onıh kojı su adekvatnı za masınu ,kojı se budu korıstıtlı u tom slucaju ,prı uzroku kvara,garancıja nece bıtı adekvatna, a servısıranje ce bıtı naplaceno. 

Ppoplave,pozarı,zemljotresı,obrusenje objekta ı sl.nesrece koje bı bıle razlog kvara ,garancıja nece bıtı valıdna , jer ne spada u kategorıju garancıje proızvoda.

Kvarovı kojı su uzrokovalı elektrıcnı motorı ı ostalı elektrıcnı dıjelovı ,proızvodjac ne garantuje ,jer proızvodjac masına korıstı cınkane proızvode.U tom slucaju proızvodjac ce poslatı dıo odredjenoj fırmı ,na uvıd ı razmatranje moguceg kvara.

Nakon montıranja masıne ,nase strucno osoblje ce pruzıtı sve moguce ınformacıje u vezı podmazıvanja .Na zalost,mnoge fırme koje se bave pranjem cııma ,ne obazıru se na upute,tako da u brzom perıodu dodje do pucanja traka,lanaca ı ostalıh dıjelova na masını.Zbog ne adekvatnog odrzavanja masıne ı zanemarujucıh postupaka garancıja nece bıtı adekvatna.

TOP